Find the mistakes and correct them nghĩa là gì

mistake verb [ T ] Ý nghĩa của correct trong tiếng Anh correct adjective uk kəˈrekt us kəˈrekt A2 in agreement with the true facts or with what is generally accepted: a correct answer "Is that the correct spelling?" "I don't knowlook it up in a dictionary." It's not correct to describe them as "students". an action or decision that is wrong or produces a result that is not correct or not intended: We all make mistakes. by mistake By mistake means unintentionally: I’m sorry – I must have dialed your number by mistake. by mistake By mistake means unintentionally: I’m sorry – I must have dialed your number by mistake. formal " Your name is Angela Black?" by mistake do nhầm lẫn · vô ý correct a mistake cải quá make a mistake lầm lỗi · phạm lỗi · thiếu sót Bản dịch "mistake" thành Tiếng Việt trong ngữ cảnh, bộ nhớ dịch Biến cách Gốc từ mistake verb [ T ] Ý nghĩa của correct trong tiếng Anh correct adjective uk kəˈrekt us kəˈrekt A2 in agreement with the true facts or with what is generally accepted: a correct answer "Is that the correct spelling?" "I don't knowlook it up in a dictionary." It's not correct to describe them as "students". formal " Your name is Angela Black?"an action or decision that is wrong or produces a result that is not correct or not intended: We all make mistakes. [ + to infinitive ] It was a mistake to come to this restaurant without a reservation. [ + to infinitive ] It was a mistake to come to this restaurant without a reservation.

(Giải thích cho mình luôn nhé!) Theo dõi Vi phạm Trả lời (4) Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúngLien with her children are showering in the bathroomwithandby mistake do nhầm lẫn · vô ý correct a mistake cải quá make a mistake lầm lỗi · phạm lỗi · thiếu sót Bản dịch "mistake" thành Tiếng Việt trong ngữ cảnh, bộ nhớ dịch Biến cách Gốc từ Sửa, sửa chữa, sửa chữa đúng, hiệu chỉnh to correct a bad habit sửa một thói xấu to correct one's watch byhiệu chỉnh lại đồng hồ theo, lấy lại đồng hồ theo Khiển trách, trách mắng; trừng phạt, trừng trị to correct a child for disobedience trừng phạt đứa bé không vâng lời Làm mất tác hại (của cái gì) hìmh thái từ V-ing: correcting Q: Đâu là sự khác biệt giữa mistake và problem A: @Kety: Mistake significa error o equivocación, (ej: It wasn't my mistake= No fue mi error, This is a mistake= Esto es una equivocación) mientras que problem es problema. Xem thêm câu trả lời Bản dịch của"Mistake" find and correct the mistake Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúngLien with her children are showering in the bathroom. Ej: It's not my problem = No es mi problema, No problem= no hay problema. Xem thêm câu trả lời Bản dịch của"Mistake" · find and correct the mistake Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúngLien with her children are showering in the bathroom. Nghĩa của từ CorrectTừ điển AnhViệt /'''kə´rekt'''/, Đúng, chính xác, Đúng đắn, được hợp, phải, phải lối, To do (say) the correct thing, Làm (nói) đúng lúc, Làm (nói) điều phải, Sửa, sửa chữa, sửa chữa đúng, hiệu chỉnh Q: Đâu là sự khác biệt giữa mistake và problem A: @Kety: Mistake significa error o equivocación, (ej: It wasn't my mistake= No fue mi error, This is a mistake= Esto es una equivocación) mientras que problem es problema. (Giải thích cho mình luôn nhé!) Theo dõi Vi phạm Trả lời (4) Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúngLien with her children are showering in the bathroomwithand Ej: It's not my problem = No es mi problema, No problem= no hay problema.

tính từ. làm (nói) đúng lúc. Tìm hiểu thêm mistake mistake /mis'teik/ danh từ lỗi, sai lầm, lỗi lầm to make a mistake: lầm, lầm lẫn; do sơ suất and so mistake (thông tục) không còn nghi ngờ gì nữa it's hot today and no mistake: không còn nghi ngờ gì nữa hôm nay trời nóng động từ mistook; mistaken phạm sai lầm, phạm lỗi hiểu sai, hiểu lầm lầm, lầm lẫnđúng, sửa, sửa chữa là các bản dịch hàng đầu của "correct" thành Tiếng Việt. [..] + Thêm bản dịch "correct" trong từ điển Tiếng AnhTiếng Việt đúng correct /kə'rekt/. Nếu một người nào đó phạm một lỗi lầm và rồi sửa chữa lỗi lầm đó hoặc sửa đổi, thì chúng ta nói rằng người đó đã tự cứu chuộc mình. correct adjective verb ngữ pháp With good manners; well behaved; conforming with accepted standards of behaviour. to di (say) the correct thing. If someone commits a mistake and then corrects it or makes amends, we say he has redeemed himself. đúng, chính xác. làm (nói) điều phải. đúng đắn, được hợp, phải, phải lối. ↔ Rõ ràng là điều đó không đúng. LDS It is like a mistake, which calls for correction rather than repentance.2 wrong ý nghĩa, định nghĩa, wrong là gìnot correctIf someone is wrong, they are not correct in their judgment or statement about. if my memory is correct: nếu tôi nhớ đúng. ngoại động từ Câu dịch mẫu: Apparently, that's not correct.

Explanations have been added to the answers that are not Nghĩa của "mistake" trong tiếng Việt volume_up mistake {động} VI bị ngộ nhận bị nhầm lẫn volume_up mistake {danh} VI lỗi lầm lỗi sai sót volume_up by mistake {trạng} VI vô ý do nhầm lẫn volume_up make a mistake {động} VI phạm lỗi phạm sai lầm Bản dịch EN mistake [ mistook|mistaken] {động từ} volume_up mistake bị ngộ nhận {động} mistake mistake /mə.ˈsteɪk/ Lỗi, sai lầm, lỗi lầm. Teachers, you can download this exercise as a worksheet here: Fix the Mistakes (Speaking Activity) This exercise is for intermediate -level students. Each of the belowsentences has a mistake. mistake mistook; mistaken /mə.ˈsteɪk/ and no mistake: (Thông tục) Không còn nghi ngờ gì nữa. Rewrite the sentence without the mistake, and then click on ' Answer ' to check your answer. to make a mistake — lầm, lầm lẫn; do sơ suất; Thành ngữ. it's hot today and no mistake — không còn nghi ngờ gì nữa hôm nay trời nóng; Động từ.

to make a mistake lầm, lầm lẫn; do sơ suất and so mistake (thông tục) không còn nghi ngờ gì nữa It's hot today and no mistake Không còn nghi ngờ gì nữa hôm nay trời nóng Động từ.mistook;.mistaken Phạm sai lầm, phạm lỗi Hiểu sai, hiểu lầm Lầm, lầm lẫn to mistake someone for another · find the mistake and correct He is knowing you are wrong. sửa chỗ nào cho đúng. Theo dõi Vi phạm Trả lời (1) He